За някои термини в осветлението

Терминология

Тук ще откриете различни термини и дефиниции от осветлението. Те ще Ви бъдат полезни да се ориентирате по-конкретно в характеристиките на предлаганите продукти в КОВАС Онлайн магазин за осветление.

Ват и мощност/Watt & Power

Ват – W е мерната единица за мощност в международната система SI и в сферата на осветлението измерва излъченото количество енергия за единица време. Основна характеристика на всеки осветител, присъства задължително на неговата опаковка. Тъй като в shop.kovas.bg продаваме енергоспестяващи продукти за осветление от ново поколение – към всеки от тях ще се запознаете с две стойности, измервани във ватове/W – мощност и консумация. Мощност означава, че източникът излъчва светлина в посочените стойности, а Консумация– действителната консумация на електроенергия.

Келвин/ Kelvin

Келвин- К е основна мерна единица в международната система SI, която посочва цветната температура на осветителя. В Келвини се измерва абсолютната нула. Температурната скала по Целзий се определя в Келвини като 1° C e равен на 273,15 К. Колкото стойността по Келвин е по-ниска толкова цветната температура на излъчване осветителя е в топлата гама на спектъра, а колкото цветната температура е с по-високи стойности по Келвин- осветителят излъчва в студената част. Когато закупуваме лампи и осветителни тела е важно да знаем цветната им температура, за да определим студена, неутрална или топла светлина ще излъчват те.

Цветна температура/ Color temperature

Цветната температура е основна характеристика в осветлението и показва какъв вид бяла светлина излъчва осветителя- топло бяла, неутрално бяла и студено бяла. Колкото са по-ниски стойностите на цветната температура (в Келвини), толкова е по-топла излъчваната светлина. За сравнение – обикновена свещ излъчва с цветна температура 2000К, а Слънцето – 6000К. Предлаганите от КОВАС продукти са с цветна температура в диапазон от 2700 до 6500К. За да направите верния избор и в зависимост от предназначението на лампите- всеки производител посочва върху продуктовата опаковка стойността на цветната температура- със стойности по Келвин или с буквено означение.

Лумен/ Lumen

Лумен- lm е мерна единица по международната система SI за силата на светлинния поток, излъчван от източник на светлина.

Светлинен поток/ Luminous flux

Светлинен поток е количеството излъчваната от източника на светлина енергия за 1 секунда. Изразява се в пространствени ъгли и зависи от разстоянието, между осветителя и осветяваното от него пространство. Измерва се в лумени и е основна характеристика на продуктите за осветление в shop.kovas.bg.

Светлинен добив/ Luminous efficacy

Светлинен добив е съотношението между светлинния поток и мощността на източника на светлина и определя ефикасността на осветителя. Измерва се lm/W и по-високите стойностти на светлинен добив означават по-качествен осветител. Например: средният светлинен добив при стандартните лампи с нажежаема жичка е 10 lm/W, при луминесцентните лампи – 100 lm/W, а при натриевите лампи с ниско налягане достига 200lm/W.

Индекс на цветопредаване/CRI

Индекс на цветопредаване- CRI – неговата стойност показва как се възприема в действителност светлината, която излъчва източникът. Стремежът е светлината да бъде максимално близка до естествената дневна светлина, чиято стойност е 100 и е стандарт за сравнение с всяка друга светлина. Скалата, по която се измерва този индекс е от 0 до 100. Повечето продукти, които предлага КОВАС Онлайн магазин за осветление са с индекс на цветопредаване равен или над 80, което се счита за добър показател за качеството на светлината, която излъчват, и позволява възприемане на обектите, които ще осветявате, във възможно естествени цветове.

Лукс / Lux

Стандартна единица за измерване на осветеност на повърхности. Един лукс е равен на съотношението между Лумен и единица площ-кв.м.

Средна осветеност/ Average illuminance

Осветеност измерена върху определена повърхност – напр.върху кв.м. площ. Измерва се в lux (lx) = lm/кв.м

Баласт/Драйвер/Ballast

Електрически компонент /устройство, който се използва за осигуряване стабилна работа на лампите. В някои осветителни тела е интегриран – например в LED техонлогията, а при други- трябва да се добави допълнително. Баластът се нарича и драйвер. КОВАС Онлайн магазин за осветление предлага магнитни, електромагнитни и електронни драйвери.

Ъгъл на излъчване/ Beam spread

Ширината на ъгъла, под който пада светлината върху определена повърхност, като светлинната интензивност е постоянен процент (например 50%) от пиковия интензитет. В осветлението тези ъгли могат да бъдат 10, 24, 36, 60 градуса. Отнасят се до всички лампи за насочено осветление- тип спот.

Кандела/ Candella

Стандартна единица за светлинен интензитет. Отбелязва се с “cd”.

Общо осветление/ General lighting

Еднородно осветление в определени площи, което не е със специални изисквания за управление и употреба.

Локално осветление/Local lighting

Осветление върху определена повърхност, обикновено със специално предназначение и самостоятелно управление от общото осветление. Използва се при специфични визуални изисквания.

Аварийно осветление/Еmergency lighting

Осветление, което се включва и работи в случай на спиране на стандартното осветление. Аварийното осветление се захранва от независим източник.

Насочено осветление/Spotlighting

Предназначено е да увеличи значително светлината в определена зона или върху определен обект- в сравнение с околната среда.

Димиране/ Dimming

Регулиране на силата на светлината, излъчвана от източника, посредством димер- контролер – с цел икономична осветеност и създаване на определена атмосфера в помещението. Видео