Минали кампании

Кампания за лоялни клиенти лято 2017

Philips награди за лоялни клиенти (приключена)

 

Начало: 15 април 2017 г.
Край: 30 юни 2017 г.

 

Спечелени подаръци

Подаръци кампания лято 2017

Регламент на кампанията

Чл.1Организатор и организационни подробности

1.1.Организаторът на кампанията „Philips награди за лоялни клиенти“ е Филипс Лайтинг Експорт – клон България, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 бх.А,ет.3.

1.2. Настоящата кампания се провежда със съдействието на рекламна агенция Публисис АД, със седалище и адрес на управление в град София, бул. Тодор Каблешков 24, и официалните оторизирани дистрибутори на Philips Lighting за Република България.

Правилникът за провеждане на кампанията, както и промоционалните талони, се предоставят на всички участници, заявили желание за участие в кампанията, от оторизираните дистрибутори на Philips Lighting  за Република България.

Организаторът си запазва правото да променя настоящия Правилник. Правилата влизат в сила от деня на извършване на промените. В случай че участник не е съгласен с измененията в Правилника, следва да преустанови участието си в кампанията.

Philips Lighting уведомява надлежно и навременно всички оторизирани дистрибутори  при промяна на настоящия Правилник.

 Чл.2Участници

2.1 Тази кампания е насочена към всяко юридическо лице, което е закупило участващи изделия в камапнията, обозначен в настоящия Правилник в чл.4, събрало е необходимите брой стикери в промоционалния си талон и е предоставило валидно попълнен с актуални данни и прилежащи документи регистрационен формуляр на оторизиран дистрибутор или на  Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

Промоционалните талони, настоящият Правилник и регистрационният формуляр се предоставят от оторизираните дистрибутори на Philips Lighting  при извършване на покупка на участващи продукти на стойност от поне 150 (сто и петдесет) лева без ДДС. Оторизираните дистрибутори са оправомощени да предоставят промоционални талони, правилник и регистрационен формуляр и на юридически лица по техен избор.

2.2 Попълването на регистрационен формуляр с актуални, верни и валидни данни, и предоставянето му на дистрибутора или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България представлява съгласие на участващите фирми с разпоредбите на настоящия Правилник  и съгласие за участие в кампаниятa.

Чл.3. Условия за участие

3.1. В кампанията могат да участват всички юридически лица, закупили участващи изделия съгласно чл.4 от оторизирани дистрибутори на Philips Lighting, на съответна стойност и които изпълняват долупосочените условия:

  1. a) предоставят промоционален талон със запазена цялост, залепен със съответния брой стикери на оторизиран дистрибутор или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България;

б) попълнят напълно регистрационен формуляр с валидни и актуални данни и предоставят на оторизиран дистрибутор или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

в) предоставят копие от фактурите, установяващи съответната покупка на обозначени продукти и тяхната стойност;

г) предоставят всички документи от точки а, б и в на оторизиран дистрибутор или на  Филипс Лайтинг Експорт – клон България, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 бх.А,ет.3. не по-късно от 15.07.2017 г., включително. За валидно получени се считат само тези документи, които са достигнали до и получени от Филипс Лайтинг Експорт – клон България  до посочената дата. В случай че участник изпраща документите с пощенска или куриерска услуга, участникът следва да се погрижи изпратените документи да пристигнат не по-късно от 15.07.2017 г., 17:00 часа на посочения адрес на Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

3.2. Стикери се предоставят от оторизираните дистрибутори само за закупуване на участващите в кампанията изделия на минимална стойност от 150лв. без ДДС в периода от 15.04.2017 г. до 30.06.2017 г.

Чл.4. Участващи изделия

Изделията, участващи в тази кампания са  светодиодни лампи с марка Philips и Pila (LED lamps & LED tubes), и осветителни тела от гамата LEDINAIRE.

Чл.5. Срок и механизъм на кампанията

5.1. Кампанията се провежда през периода от 15 април 2017 г. от 00:00 часа до 30 юни 2017 г., до 23:59:59 часа.

Кампанията се отнася за всички закупени участващи изделия съгласно чл.4 на посочената стойност от оторизиран дистрибутор на Philips Lighting  на място или онлайн.

5.2. За всяка извършена покупка на участващи в кампанията изделия в посочения период на стойност от поне 150 (сто и петдесест) лева без ДДС оторизираният дистрибутор предоставя 1 (един) брой стикер. При покупка на участващи изделия на стойност над 150лв. без ДДС, участникът следва да получи по 1 стикер за всеки 150лв. без ДДС от стойността на своята покупка.

5.3. Събраните стикери следва да се залепят на предоставения Промоционален талон. Максималният брой стикери, които могат да се залепят на един брой промоционален талон, са 40 (четиридесет).

5.4. Philips Lighting  предоставя материални подаръци според броя събрани стикери в кампанията, както следва:

– Срещу 2 стикерa – подарък Двустенен термос от неръждаема стомана с удобна чаша

– Срещу 3 стикера – подарък Комплект инструменти 25 части

– Срещу 5 стикера – подарък Изследователска раница Ripstop

– Срещу 7 стикера – подарък Алуминиева Bluethoot колонка

– Срещу 8 стикера – подарък Куфар с комплект инструменти

– Срещу 10 стикера – подарък Удобна грейка MEN ICE BIRD

Всеки участник може да получи по един брой от посочените награди срещу предоставяне на определения брой стикери и придружаващите ги документи.

Участниците са оправомощени да избират която и да е от наградите на кампанията, при условие че имат събрани необходимия брой стикери.

5.5 Не е разрешено превръщането на събраните стикери в пари, така че никой от участниците не може да иска стойността на наградите, които му се полагат в пари,  приравнени към броя на стикерите, събрани по време на кампанията.

Чл.6. Условия за валидиране – механизъм:

6.1 За да може всеки участник да  получи наградата/наградите, които той е избрал, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

– регистрационният формуляр на Участника трябва да съдържа цялата валидна информация: името/наименованието  на  Участника, адреса, телефонен номер, е-мейл адреса и номерата на съответните фактури.

– промоционалният талон и залепените стикери следва да са със запазена цялост.

6.2  Няма да се вземат предвид и няма да считат за валидни  следните ситуации:

– покупки, извършени извън периода на кампанията;

– покупи на изделия, които не участват в кампанията;

– покупки, закупени от лица, които не са оторизирани дистрибутори на Philips Lighting;

– всеки опит на Участниците за измама от настоящия Правилник;

– всяко нарушение на настоящия Правилник.

Чл.7. Получаване на подаръците

7.1  Правото на подарък не може да се прехвърля, както и не съществува възможността да се иска равностойността в пари на подаръка.

7.2 В случай, в който Участникът е избрал като подарък изделие, което не е на разположение (спряно от продажба, липса на наличности и др.същото се заменя автоматично от организатора с изделие с подобни характеристики.  Филипс Лайтинг Експорт – клон България не носи отговорност, в случай че подарък не е наличен или не е на разположение поради причини, които са извън контрола му.

7.3 Подаръците се предоставят на посочения в регистрационната форма адрес в срок до 30 септември 2017г.

Чл.8 Правилник на кампанията

8.1 Официалният правилник на тази кампания ще се предоставя от оторизираните дистрибутори на участниците.

8.2 Чрез участието в кампанията Участниците са съгласни да се съобразяват с разпоредбите на този Правилник и да ги спазват.

Чл9 Разни

9.1 Чрез изпращането на регистрационния формуляр, участниците изразяват съгласие с разпоредбите на настоящия Правилник. Организаторът не поема отговорност за попълнените във формуляра данни, създадени на основата на невалидна информация: името и адреса на компанията не съществува и др.

9.2 Организаторът си запазва правото да проверява истинността на предоставената от Участника информация, да обяви за невалидно участието на тези, които са дали фалшива или погрешна  информация  и да поиска от  съответните инстанции наказателно следствие на последните.

КОВАС – Вашият Philips дистрибутор на LED осветление!

Кампания за лоялни клиенти есен-зима 2016

Промоционална кампания с подаръци от Philips Lighting(приключена)

 

Начало: 10 октомври 2016 г.
Край: 01 декември 2016 г.

 

Регламент на кампанията

Чл.1. Организатор и организационни подробности

1.1.Организаторът на Кампанията за лоялни клиенти е Филипс Лайтинг Експорт – клон България, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 вх.А, ет.3.

1.2. Настоящата кампания се провежда със съдействието на рекламна агенция Публисис АД, със седалище и адрес на управление в град София, бул. Тодор Каблешков 24, и официалният оторизиран дистрибутор на Philips Lighting за Република България – КОВАС ЕООД.

Правилникът за провеждане на кампанията, както и промоционалните талони, се предоставят на всички участници, заявили желание за участие в кампанията, от оторизираният дистрибутор на Philips Lighting за Република България – КОВАС ЕООД.

Организаторът си запазва правото да променя настоящия Правилник. Правилата влизат в сила от деня на извършване на промените. В случай че участник не е съгласен с измененията в Правилника, следва да преустанови участието си в кампанията.

Philips Lighting уведомява надлежно и навременно всички оторизирани дистрибутори  при промяна на настоящия Правилник.

Чл.2. Участници

2.1. Тази кампания е насочена към всяко юридическо лице, което е закупило участващи изделия в кампанията, обозначен в настоящия Правилник в чл.4, събрало е необходимите брой стикери в промоционалния си талон и е предоставило валидно попълнен с актуални данни и прилежащи документи регистрационен формуляр на оторизиран дистрибутор или на  Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

Промоционалните талони, настоящият Правилник и регистрационният формуляр се предоставят от оторизираните дистрибутори на Philips Lighting при извършване на покупка на участващи продукти на стойност от поне 150 (сто и петдесет) лева без ДДС. Оторизираният дистрибутор е оправомощен да предоставя промоционални талони, правилник и регистрационен формуляр и на юридически лица по негов избор.

2.2 Попълването на регистрационен формуляр с актуални, верни и валидни данни, и предоставянето му на дистрибутора или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България представлява съгласие на участващите фирми с разпоредбите на настоящия Правилник и съгласие за участие в кампаниятa.

Чл.3. Условия за участие

3.1. В кампанията могат да участват всички юридически лица, закупили участващи изделия съгласно чл.4 от оторизирани дистрибутори на Philips Lighting, на съответна стойност и които изпълняват долупосочените условия:

  1. a) предоставят промоционален талон със запазена цялост, залепен със съответния брой стикери на оторизиран дистрибутор или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България;

б) попълнят напълно регистрационен формуляр с валидни и актуални данни и предоставят на оторизирания дистрибутор или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

в) предоставят копие от фактурите, установяващи съответната покупка на обозначени продукти и тяхната стойност;

г) предоставят всички документи от точки а, б и в на оторизиран дистрибутор или на  Филипс Лайтинг Експорт – клон България, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 вх.А, ет.3. не по-късно от 05.12.2016 г., включително. За валидно получени се считат само тези документи, които са достигнали до и получени от Филипс Лайтинг Експорт – клон България  до посочената дата. В случай че участник изпраща документите с пощенска или куриерска услуга, участникът следва да се погрижи изпратените документи да пристигнат не по-късно от 05.12.2016 г., 17:00 часа на посочения адрес на Филипс Лайтинг Експорт – клон България.

3.2. Стикери се предоставят от оторизирания дистрибутор само за закупуване на участващите в кампанията изделия на минимална стойност от 150 лв. без ДДС в периода от 10.10.2016 г. до 01.12.2016 г.

Чл.4. Участващи изделия

Изделията, участващи в тази кампания са светодиодни лампи с марка Philips и Pila (LED lamps & LED tubes).

Чл.5. Срок и механизъм на кампанията

5.1. Кампанията се провежда през периода от 10 октомври 2016 г. от 00:00 часа до 1 декември 2016 г., до 23:59:59 часа.

Кампанията се отнася за всички закупени участващи изделия съгласно чл.4 на посочената стойност от оторизиран дистрибутор на Philips Lighting  на място или онлайн.

5.2. За всяка извършена покупка на участващи в кампанията изделия в посочения период на стойност от поне 150 (сто и петдесест) лева без ДДС оторизираният дистрибутор КОВАС ЕООД предоставя 1 (един) брой стикер. При покупка на участващи изделия на стойност над 150лв. без ДДС, участникът следва да получи по 1 стикер за всеки 150лв. без ДДС от стойността на своята покупка.

5.3. Събраните стикери следва да се залепят на предоставения Промоционален талон. Максималният брой стикери, които могат да се залепят на един брой промоционален талон, са 48 (четиридесет и осем).

5.4. Philips Lighting предоставя материални подаръци според броя събрани стикери в кампанията, както следва:

– Срещу 2 стикера – подарък термос от неръждаема стомана

– Срещу 2 стикера – подарък топло одеяло микрофибър

– Срещу 3 стикера – подарък чадър

– Срещу 5 стикера – подарък поларено яке с цип

– Срещу 8 стикера – подарък ваучер за пазаруване от Decathlon на стойност 50 лв.

– Срещу 9 стикера – подарък непромокаемо яке

Всеки участник може да получи по един брой от посочените награди срещу предоставяне на определения брой стикери и придружаващите ги документи.

Участниците са оправомощени да избират която и да е от наградите на кампанията, при условие че имат събрани необходимия брой стикери.

5.5. Не е разрешено превръщането на събраните стикери в пари, така че никой от участниците не може да иска стойността на наградите, които му се полагат в пари, приравнени към броя на стикерите, събрани по време на кампанията.

Чл.6. Условия за валидиране механизъм:

6.1. За да може всеки участник да  получи наградата/наградите, които той е избрал, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

– регистрационният формуляр на Участника трябва да съдържа цялата валидна информация: името/наименованието на Участника, адреса, телефонен номер, е-мейл адреса и номерата на съответните фактури.

– промоционалният талон и залепените стикери следва да са със запазена цялост.

6.2. Няма да се вземат предвид и няма да считат за валидни следните ситуации:

– покупки, извършени извън периода на кампанията;

– покупи на изделия, които не участват в кампанията;

– покупки, закупени от лица, които не са оторизирани дистрибутори на Philips Lighting;

– всеки опит на Участниците за измама от настоящия Правилник;

– всяко нарушение на настоящия Правилник.

Чл.7. Получаване на подаръците

7.1. Правото на подарък не може да се прехвърля, както и не съществува възможността да се иска равностойността в пари на подаръка.

7.2. В случай, в който Участникът е избрал като подарък изделие, което не е на разположение ( спряно от продажба, липса на наличности и др.) същото се заменя автоматично от организатора с изделие с подобни характеристики. Филипс Лайтинг Експорт – клон България не носи отговорност, в случай че подарък не е наличен или не е на разположение поради причини, които са извън контрола му.

7.3. Подаръците се предоставят на посочения в регистрационната форма адрес в срок до 15 януари 2017г.

Чл.8. Правилник на кампанията

8.1 Официалният правилник на тази кампания ще се предоставя от оторизираните дистрибутори на участниците.

8.2 Чрез участието в кампанията Участниците са съгласни да се съобразяват с разпоредбите на този Правилник и да ги спазват.

Чл. 9. Разни

9.1. Чрез изпращането на регистрационния формуляр, участниците изразяват съгласие с разпоредбите на настоящия Правилник. Организаторът не поема отговорност за попълнените във формуляра данни, създадени на основата на невалидна информация: името и адреса на компанията не съществува и др.

9.2. Организаторът си запазва правото да проверява истинността на предоставената от Участника информация, да обяви за невалидно участието на тези, които са дали фалшива или погрешна информация и да поиска от съответните инстанции наказателно следствие на последните.

КОВАС – Вашият Philips дистрибутор на LED осветление!

В светлината на предстоящите Ви успехи

Промоционална кампания с подаръци от Philips Lighting (приключена)

Начало: 15 април 2016г.
Край: 30 юни 2016г.

 

Условия на кампанията

Как да спечелите подаръци Philips?

Купете светодиодни осветителни продукти с марка PHILIPS  и PILAnew-campaign
от КОВАС – официален дистрибутор на професионално осветление PHILIPS  и спечелете практични подаръци .
За всяка покупка на LED лампи получавате стикер и събирате точки. Срещу поне 1 точка (= 150 лв. без ДДС ) получавате подарък!

Регламент на кампания

В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ВИ УСПЕХИ

Чл.1. Организатор и организационни подробности
1.1.Организаторът на кампанията „В светлината на предстоящите ви успехи“ е Филипс Лайтинг Експорт – клон България, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 вх.А,ет.3.
1.2. Настоящата кампания се провежда със съдействието на рекламна агенция Публисис АД, със седалище и адрес на управление в град София, бул. Тодор Каблешков 24, и официалните оторизирани дистрибутори на Philips Lighting за Република България. Правилникът за провеждане на кампанията, както и промоционалните талони, се предоставят на всички участници, заявили желание за участие в кампанията, от оторизираните дистрибутори на Philips Lighting  за Република България. Организаторът си запазва правото да променя настоящия Правилник. Правилата влизат в сила от деня на извършване на промените. В случай, че участник не е съгласен с измененията в Правилника, следва да преустанови участието си в кампанията.
Philips Lighting уведомява надлежно и навременно всички оторизирани дистрибутори  при промяна на настоящия Правилник.

 Чл.2. Участници
2.1. Тази кампания е насочена към всяко юридическо лице, което е закупило участващи изделия в кампанията, обозначен в настоящия Правилник в чл.4, събрало е необходимите брой стикери в промоционалния си талон и е предоставило валидно попълнен с актуални данни и прилежащи документи регистрационен формуляр на оторизиран дистрибутор или на  Филипс Лайтинг Експорт – клон България.
Промоционалните талони, настоящият Правилник и регистрационният формуляр се предоставят от оторизираните дистрибутори на Philips Lighting  при извършване на покупка на участващи продукти на стойност от поне 150 (сто и петдесет) лева без ДДС. Оторизираните дистрибутори са оправомощени да предоставят промоционални талони, правилник и регистрационен формуляр и на юридически лица по техен избор.
2.2 Попълването на регистрационен формуляр с актуални, верни и валидни данни, и предоставянето му на дистрибутора или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България представлява съгласие на участващите фирми с разпоредбите на настоящия Правилник  и съгласие за участие в кампаниятa.

Чл.3. Условия за участие
3.1. В кампанията могат да участват всички юридически лица, закупили участващи изделия съгласно чл.4 от оторизирани дистрибутори на Philips Lighting, на съответна стойност и които изпълняват долупосочените условия:
a) предоставят промоционален талон със запазена цялост, залепен със съответния брой стикери на оторизиран дистрибутор или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България;
б) попълнят напълно регистрационен формуляр с валидни и актуални данни и предоставят на оторизиран дистрибутор или на Филипс Лайтинг Експорт – клон България.
в) предоставят копие от фактурите, установяващи съответната покупка на обозначени продукти и тяхната стойност;
г) предоставят всички документи от точки а, б и в на оторизиран дистрибутор или на  Филипс Лайтинг Експорт – клон България, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 бх.А,ет.3. не по-късно от 15.07.2016 г., включително. За валидно получени се считат само тези документи, които са достигнали до и получени от Филипс Лайтинг Експорт – клон България  до посочената дата. В случай че участник изпраща документите с пощенска или куриерска услуга, участникът следва да се погрижи изпратените документи да пристигнат не по-късно от 15.07.2016 г., 17:00 часа на посочения адрес на Филипс Лайтинг Експорт – клон България.
3.2. Стикери се предоставят от оторизираните дистрибутори само за закупуване на участващите в кампанията изделия на минимална стойност от 150лв. без ДДС в периода от 15.04.2016 г. до 30.06.2016 г.

Чл.4. Участващи изделия
Изделията, участващи в тази кампания са светодиодни лампи с марка Philips и Pila (LED lamps & LED tubes).

Чл.5. Срок и механизъм на кампанията
5.1. Кампанията се провежда през периода от 15 април 2016 г. от 00:00 часа до 30 юни 2016 г., до 23:59:59 часа.
Кампанията се отнася за всички закупени участващи изделия съгласно чл.4 на посочената стойност от оторизиран дистрибутор на Philips Lighting  на място или онлайн.
5.2. За всяка извършена покупка на участващи в кампанията изделия в посочения период на стойност от поне 150 (сто и петдесест) лева без ДДС оторизираният дистрибутор предоставя 1 (един) брой стикер. При покупка на участващи изделия на стойност над 150лв. без ДДС, участникът следва да получи по 1 стикер за всеки 150лв. без ДДС от стойността на своята покупка.
5.3. Събраните стикери следва да се залепят на предоставения Промоционален талон. Максималният брой стикери, които могат да се залепят на един брой промоционален талон, са 48 (четиридесет и осем).
5.4. Philips Lighting  предоставя материални подаръци според броя събрани стикери в кампанията, както следва:
– Срещу 1 стикер – подарък Несесер за път
– Срещу 2 стикера – подарък Мултифункционален фенер
– Срещу 2 стикера – подарък Раница
– Срещу 4 стикера – Комплект за зареждане на мобилни устройства – включва портативно зарядно устройство, приспособление за зареждане на 12V за автомобил и присобление за зареждане в електрическата мрежа чрез USB кабел
– Срещу 7 стикера – подарък Портативно зарядно устройство с капацитет 10 000 mAh
– Срещу 10 стикера – подарък Комплект компактни аксесоари за компютър – включва външна клавиатура с цифри, USB с 4 гнезда, мини мишка и кабел в компактна кутия
Всеки участник може да получи по един брой от посочените награди срещу предоставяне на определения брой стикери и придружаващите ги документи.
Участниците са оправомощени да избират която и да е от наградите на кампанията, при условие че имат събрани необходимия брой стикери.
5.5. Не е разрешено превръщането на събраните стикери в пари, така че никой от участниците не може да иска стойността на наградите, които му се полагат в пари,  приравнени към броя на стикерите, събрани по време на кампанията.

Чл.6. Условия за валидиране механизъм:
6.1. За да може всеки участник да  получи наградата/наградите, които той е избрал, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:
– регистрационният формуляр на Участника трябва да съдържа цялата валидна информация: името/наименованието  на  Участника, адреса, телефонен номер, е-мейл адреса и номерата на съответните фактури.
– промоционалният талон и залепените стикери следва да са със запазена цялост.
6.2.  Няма да се вземат предвид и няма да считат за валидни  следните ситуации:
– покупки, извършени извън периода на кампанията;
– покупи на изделия, които не участват в кампанията;
– покупки, закупени от лица, които не са оторизирани дистрибутори на Philips Lighting;
– всеки опит на Участниците за измама от настоящия Правилник;
– всяко нарушение на настоящия Правилник.

Чл.7. Получаване на подаръците
7.
1.  Правото на подарък не може да се прехвърля, както и не съществува възможността да се иска равностойността в пари на подаръка.
7.
2. В случай, в който Участникът е избрал като подарък изделие, което не е на разположение ( спряно от продажба, липса на наличности и др.) същото се заменя автоматично от организатора с изделие с подобни характеристики.  Филипс Лайтинг Експорт – клон България не носи отговорност, в случай че подарък не е наличен или не е на разположение поради причини, които са извън контрола му.
7.3. Подаръците се предоставят на посочения в регистрационната форма адрес в срок до 30 септември 2016г.

Чл.8. Правилник на кампанията
8.1. Официалният правилник на тази кампания ще се предоставя от оторизираните дистрибутори на участниците.
8.2. Чрез участието в кампанията Участниците са съгласни да се съобразяват с разпоредбите на този Правилник и да ги спазват.

Чл. 9 Разни
9.1. Чрез изпращането на регистрационния формуляр, участниците изразяват съгласие с разпоредбите на настоящия Правилник. Организаторът не поема отговорност за попълнените във формуляра данни, създадени на основата на невалидна информация: името и адреса на компанията не съществува и др.
9.2. Организаторът си запазва правото да проверява истинността на предоставената от Участника информация, да обяви за невалидно участието на тези, които са дали фалшива или погрешна  информация  и да поиска от  съответните инстанции наказателно следствие на последните.

Осветление за качествен живот и работа

KVS--Osvetlenie-za-kachestven-givot-i-rabotaСПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ (приключена)

за единственото вековно дерби по футбол СЛАВИЯ – ЛЕВСКИ

Начало: 15 март 2016г.
Край: 15 април 2016г.

 

Талон за онлайн отстъпка

Football-Campaign

Регламент на кампанията

СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “Осветление за качествен живот и работа”

Общи условия

Чл.1. Организатор
1.1. Организаторът на промоционалната кампания „Осветление за качествен живот и работа”, е КОВАС ЕООД с адрес София 1618, ул.Коломан №1, ОСК Славия, офис 223.
1.2. Настоящата кампания се провежда със съдействието на агенция „Диджитъл Маркетинг Груп“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, жк Витошко лале №G4-1.
Правилникът за провеждане на кампанията, както и промоционалните талони, се предоставят на всички участници, заявили желание за участие в кампанията чрез закупуване на билет за футболната среща между Левски и Славия на 19 март 2016г. Те трябва да са въвели активен промо-код за ползване на отстъпка на обозначено място на уеб-страницата на КОВАС Онлайн магазин за осветление. Организаторът си запазва правото да променя настоящия Правилник. Правилата влизат в сила от деня на извършване на промените и тяхното обявяване. В случай, че участник не е съгласен с измененията в Правилника, следва да преустанови участието си в кампанията.
КОВАС ЕООД уведомява надлежно и навременно всички оторизирани страни в промоционалната кампания при промяна на настоящия Правилник.
Чл.2. Участници
2.1. Тази кампания е насочена към всяко физическо лице, което е закупило участващ билет в кампанията и/или е получило промо-талон, обозначени в настоящия Правилник.
Промоционалните талони се предоставят от оторизирани от организатора промоутъри при извършване на покупка на билети за футболната среща между Левски и Славия на 19 март 2016г. на стадион Славия в гр.София.Оторизираните промоутъри са оправомощени да предоставят промоционални талони, настоящият правилник и да насочват зрителите към промоционалната кампания “Осветление за качествен живот и работа”на физически лица с билети, покани или сезонни карти. Регистрацията за кампанията е онлайн, на ясно обозначено място в електронната страница на магазина – https://shop.kovas.bg, при заявка за закупуване и избор на продукти PHILIPS от КОВАС Онлайн магазин за осветление.
2.2. Попълването на регистрационен формуляр с актуалeн, верeн и валидeн код, и предоставянето му на КОВАС ЕООД представлява съгласие на участващите страни с условията на настоящия Правилник и съгласие за участие в кампаниятa.
Чл.3. Условия за участие
3.1. В кампанията могат да участват всички физически лица, закупили билет или карта за достъп до футболната среща Левски-Славия на 19 март 2016г. на стадион Славия и които изпълняват долупосочените условия:
a) могат да предоставят промоционален талон със запазена цялост- към закупения билет/карта.
б) попълнят коректно регистрационен промо-код при заявка на продукти с марка PHILIPS от онлайн магазина.
в) закупят продукти с марка PHILIPS от КОВАС Онлайн магазин за осветление в обявения период на промоцията
г) предоставят номера на билета/картата за достъп до футболната среща не по-късно от 15.04.2016 г., 17:00 часа на посочения адрес на КОВАС ЕООД – София.
3.2. Промоционални талони се предоставят от оторизираните промоутъри само за закупуване на продукти за осветление с марка PHILIPS и без ограничение на стойността им в периода от 15.03.2016 г. до 15.04.2016 г.вкл.
Чл.4. Участващи изделия
Изделията, участващи в тази кампания са всички видове лампи, осветителни тела и аксесоари за осветление с марка PHILIPS, които се предлагат в КОВАС Онлайн магазин за осветление.
Чл.5. Срок и механизъм на кампанията
5.1. Кампанията се провежда през периода от 15 март 2015 г. от 00:00 часа до 15 април 2016 г., до 23:59:59 часа. Кампанията се отнася за всички закупени обозначени продукти онлайн.
5.2. За всяка извършена покупка на участващи в кампанията продукти в посочения период потребителят получава посочената върху промоционалния талон процентна отстъпка.
5.3. Няма ограничения за максимален брой на участие в промоционалната кампания КОВАС Онлайн магазин за осветление.
5.4. Не е разрешено превръщането на събраните талони в пари, така че никой от участниците не може да иска равностойността на продуктите по време на кампанията- в пари.
Чл.6. Условия за валидиране – механизъм:
6.1. За да може всеки участник да получи своята промо-отстъпка, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:
– регистрационният формуляр на всяка поръчка от магазина трябва да съдържа цялата валидна информация: името/наименованието на Участника, адрес, телефонен номер, е-мейл адрес и коректно написан промоционален код на кампанията.
– промоционалният код съдържа малки и главни букви и знаци, които трябва да бъдат попълнени коректно.
6.2. Няма да се вземат предвид и няма да считат за валидни следните ситуации:
– покупки, извън периода на кампанията, на продукти, които не участват в кампанията или покупки от лица, които не могат да посочат номер на билет/карта за достъп до футболната среща Левски- Славия, 19.03.2016г.
– всеки опит на Участниците за измама от настоящия Правилник;
– всяко нарушение на настоящия Правилник.
Чл.7. Правилник на кампанията
7.1. Официалният правилник на тази кампания ще се предоставя от оторизираните промоутъри на зрителите на футболната среща между Славия и Левски, 19.03.2016г.- при поискване от страна на зрителите.
7.2. С регистриране на кода от промо-талона участниците в кампанията регистрират своя принос в нея. Участниците са съгласни да се съобразяват с разпоредбите на този Правилник и да ги спазват.
Чл. 8. Разни
8.1. Чрез изпращането на регистрационния формуляр, участниците изразяват съгласие с разпоредбите на настоящия Правилник. Организаторът не поема отговорност за попълнените в формуляра данни, създадени на основата на невалидна информация и некоректни данни за имена и адрес на потребителя и др.
8.2. Организаторът си запазва правото да проверява истинността на предоставената от Участника информация, да обяви за невалидно участието на тези, които са дали фалшива или погрешна информация и да поиска от съответните инстанции наказателно следствие на последните.

Регламент на Специална промоционална кампания

СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “Осветление за качествен живот и работа”
Общи условия

Чл.1. Организатор
1.1. Организаторът на промоционалната кампания „Осветление за качествен живот и работа”, е КОВАС ЕООД с адрес София 1618, ул.Коломан №1, ОСК Славия, офис 223.
1.2. Настоящата кампания се провежда със съдействието на агенция „Диджитъл Маркетинг Груп“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, жк Витошко лале №G4-1.
Правилникът за провеждане на кампанията, както и промоционалните талони, се предоставят на всички участници, заявили желание за участие в кампанията чрез закупуване на билет за футболната среща между Левски и Славия на 19 март 2016г. Те трябва да са въвели активен промо-код за ползване на отстъпка на обозначено място на уеб-страницата на КОВАС Онлайн магазин за осветление. Организаторът си запазва правото да променя настоящия Правилник. Правилата влизат в сила от деня на извършване на промените и тяхното обявяване. В случай, че участник не е съгласен с измененията в Правилника, следва да преустанови участието си в кампанията.
КОВАС ЕООД уведомява надлежно и навременно всички оторизирани страни в промоционалната кампания при промяна на настоящия Правилник.
Чл.2. Участници
2.1. Тази кампания е насочена към всяко физическо лице, което е закупило участващ билет в кампанията и/или е получило промо-талон, обозначени в настоящия Правилник.
Промоционалните талони се предоставят от оторизирани от организатора промоутъри при извършване на покупка на билети за футболната среща между Левски и Славия на 19 март 2016г. на стадион Славия в гр.София.Оторизираните промоутъри са оправомощени да предоставят промоционални талони, настоящият правилник и да насочват зрителите към промоционалната кампания “Осветление за качествен живот и работа”на физически лица с билети, покани или сезонни карти. Регистрацията за кампанията е онлайн, на ясно обозначено място в електронната страница на магазина – https://shop.kovas.bg, при заявка за закупуване и избор на продукти PHILIPS от КОВАС Онлайн магазин за осветление.
2.2. Попълването на регистрационен формуляр с актуалeн, верeн и валидeн код, и предоставянето му на КОВАС ЕООД представлява съгласие на участващите страни с условията на настоящия Правилник и съгласие за участие в кампаниятa.
Чл.3. Условия за участие
3.1. В кампанията могат да участват всички физически лица, закупили билет или карта за достъп до футболната среща Левски-Славия на 19 март 2016г. на стадион Славия и които изпълняват долупосочените условия:
a) могат да предоставят промоционален талон със запазена цялост- към закупения билет/карта.
б) попълнят коректно регистрационен промо-код при заявка на продукти с марка PHILIPS от онлайн магазина.
в) закупят продукти с марка PHILIPS от КОВАС Онлайн магазин за осветление в обявения период на промоцията
г) предоставят номера на билета/картата за достъп до футболната среща не по-късно от 15.04.2016 г., 17:00 часа на посочения адрес на КОВАС ЕООД – София.
3.2. Промоционални талони се предоставят от оторизираните промоутъри само за закупуване на продукти за осветление с марка PHILIPS и без ограничение на стойността им в периода от 15.03.2016 г. до 15.04.2016 г.вкл.
Чл.4. Участващи изделия
Изделията, участващи в тази кампания са всички видове лампи, осветителни тела и аксесоари за осветление с марка PHILIPS, които се предлагат в КОВАС Онлайн магазин за осветление.
Чл.5. Срок и механизъм на кампанията
5.1. Кампанията се провежда през периода от 15 март 2015 г. от 00:00 часа до 15 април 2016 г., до 23:59:59 часа. Кампанията се отнася за всички закупени обозначени продукти онлайн.
5.2. За всяка извършена покупка на участващи в кампанията продукти в посочения период потребителят получава посочената върху промоционалния талон процентна отстъпка.
5.3. Няма ограничения за максимален брой на участие в промоционалната кампания КОВАС Онлайн магазин за осветление.
5.4. Не е разрешено превръщането на събраните талони в пари, така че никой от участниците не може да иска равностойността на продуктите по време на кампанията- в пари.
Чл.6. Условия за валидиране – механизъм:
6.1. За да може всеки участник да получи своята промо-отстъпка, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:
– регистрационният формуляр на всяка поръчка от магазина трябва да съдържа цялата валидна информация: името/наименованието на Участника, адрес, телефонен номер, е-мейл адрес и коректно написан промоционален код на кампанията.
– промоционалният код съдържа малки и главни букви и знаци, които трябва да бъдат попълнени коректно.
6.2. Няма да се вземат предвид и няма да считат за валидни следните ситуации:
– покупки, извън периода на кампанията, на продукти, които не участват в кампанията или покупки от лица, които не могат да посочат номер на билет/карта за достъп до футболната среща Левски- Славия, 19.03.2016г.
– всеки опит на Участниците за измама от настоящия Правилник;
– всяко нарушение на настоящия Правилник.
Чл.7. Правилник на кампанията
7.1. Официалният правилник на тази кампания ще се предоставя от оторизираните промоутъри на зрителите на футболната среща между Славия и Левски, 19.03.2016г.- при поискване от страна на зрителите.
7.2. С регистриране на кода от промо-талона участниците в кампанията регистрират своя принос в нея. Участниците са съгласни да се съобразяват с разпоредбите на този Правилник и да ги спазват.
Чл. 8. Разни
8.1. Чрез изпращането на регистрационния формуляр, участниците изразяват съгласие с разпоредбите на настоящия Правилник. Организаторът не поема отговорност за попълнените в формуляра данни, създадени на основата на невалидна информация и некоректни данни за имена и адрес на потребителя и др.
8.2. Организаторът си запазва правото да проверява истинността на предоставената от Участника информация, да обяви за невалидно участието на тези, които са дали фалшива или погрешна информация и да поиска от съответните инстанции наказателно следствие на последните.

В Светлината на предстоящите Ви успехи

E-mailing-LEDLED кампания с гарантирани подаръци! (приключена!)


Начало: 01 ноември 2015г.
Край: 10 декември 2015г.

Регламент (Правилник) на кaмпания “ В светлината на предстоящите Ви успехи“ 2015г.

Регламент (Правилник) на кaмпания “ В светлината на предстоящите Ви успехи“

Чл.1. Организатор и организационни подробности
1.1.Организаторът на кампанията „В светлината на предстоящите Ви успехи“е компания Филипс България ЕООД, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 бх.Б.
1.2. Настоящата кампания се провежда със съдействието на рекламна агенция „ОМ СОФИЯ“ ООД, ЕИК 131062990, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Доспат“ №60-62, и официалните оторизирани дистрибутори на Philips за Република България.
Правилникът за провеждане на кампанията, както и промоционалните талони и стикери, се предоставят на всички участници, заявили желание за участие в кампанията, от оторизираните дистрибутори на Philips за Република България.
Организаторът си запазва правото да променя настоящия Правилник. Правилата влизат в сила от деня на извършване на промените. В случай че участник не е съгласен с измененията в Правилника, следва да преустанови участието си в кампанията.
Philips уведомява надлежно и навременно всички оторизирани дистрибутори при промяна на настоящия Правилник.

Чл.2. Участници
2.1. Тази кампания е насочена към всяко юридическо лице, което е закупило участващ продукт в камапнията, обозначен в настоящия Правилник, събрало е необходимите брой стикери в промоционалния си талон и е предоставило валидно попълнен с актуални данни регистрационен формуляр на ОМ СОФИЯ ООД.
Промоционалните талони, настоящият Правилник и регистрационният формуляр се предоставят от оторизираните дистрибутори професионална осветителна техника с марка Philips, при извършване на покупка на обозначените продукти на стойност от 300 (триста) лева без ДДС. Оторизираните дистрибутори са оправомощени да предоставят промоционални талони, правилник и регистрационен формуляр и на юридически лица по техен избор.
2.2. Попълването на регистрационен формуляр с актуални, верни и валидни данни, и предоставянето му на ОМ СОФИЯ ООД представлява съгласие на участващите фирми с разпоредбите на настоящия Правилник  и съгласие за участие в кампаниятa.

Чл.3. Условия за участие
3.1. В кампанията могат да участват всички юридически лица, закупили обозначени продукти от оторизирани дистрибутори на Philips, на съответна стойност и които изпълняват долупосочените условия:
a) предоставят промоционален талон със запазена цялост, залепен със съответния брой стикери на ОМ СОФИЯ ООД;
б) попълнят напълно регистрационен формуляр валидни и актуални данни и предоставят на ОМ СОФИЯ ООД;
в) предоставят копие от фактурите, установяващи съответната покупка на обозначени продукти и тяхната стойност;
г) предоставят всички документи от точки а, б и в на ОМ СОФИЯ ООД на адрес: град София, ул. „Доспат“ №60-62 не по-късно от 15.12.2015 г., вкл. За валидно получени се считат само тези документи, които са достигнали до и получени от ОМ СОФИЯ ООД до посочената дата. В случай че участник изпраща документите с пощенска или куриерска услуга, участникът следва да се погрижи изпратените документи да пристигнат не по-късно от 15.12.2015 г., 17:00 часа на посочения адрес на ОМ СОФИЯ ООД.
3.2. Стикери се предоставят от оторизираните дистрибутори само за закупуване на обозначените продукти на определена стойност в периода от 01.11.2015 г. до 10.12.2015 г.

Чл.4. Участващи изделия
Изделията, участващи в тази кампания са светодиодни лампи с марка Philips и Pila (LED lamps & LED tubes)

Чл.5. Срок и механизъм на кампанията
5.1. Кампанията се провежда през периода от 01 ноември 2015 г. от 00:00 часа до 10 декември 2015 г., до 23:59:59 часа.Кампанията се отнася за всички закупени обозначени продукти на посочената стойност от оторизиран дистрибутор на Philips на място или онлайн.
5.2. За всяка извършена покупка на участващи в кампанията продукти в посочения период на стойност от 150 (сто и петдесет) лева без ДДС оторизираният дистрибутор предоставя 1 (един) брой стикер.
5.3. Събраните стикери следва да се залепят на предоставения Промоционален талон. Максималният брой стикери, които могат да се залепят на един брой промоционален талон, са 40 (четиридесет).
5.4. Philips предоставя материални подаръци според броя събрани стикери в кампанията, както следва:

– Срещу 2 стикера –  подарък гумиран светодиоден фенер SFL5250/10

– Срещу 3 стикера – подарък епилатор за дрехи GC026/00

– Срещу 3 стикера – подарък слушалки SHE3590LB/10

– Срещу 4 стикера – подарък EssentialCare Сешоар BHD001/00

– Срещу 5 стикера – подарък преса за цитруси HR2738/00

– Срещу 6 стикера – подарък безжична колонка BLUETOOTH SPEAKER BT50A/00

– Срещу 8 стикера – подарък тостер за сандвичи HD2392/00

– Срещу 9 стикера – подарък кафемашина HD7435/20

– Срещу 10 стикера – подарък DVD плеър Philips DVP2850/58

Всеки участник може да използва един стикер за получаването на само за една награда. Всеки участник може да получи само по един брой от посочените награди срещу предоставяне на определения брой стикери и придружаващите ги документи.
Участниците са оправомощени да избират която и да е от наградите на кампанията, при условие че имат събрани необходимия брой стикери.

5.5. Не е разрешено превръщането на събраните стикери в пари, така че никой от участниците не може да иска стойността на наградите, които му се полагат в пари,  приравнени към броя на стикерите, събрани по време на кампанията.

Чл.6. Условия за валидиране – механизъм:

6.1 За да може всеки участник да  получи наградата/наградите, които той е избрал, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:
– регистрационният формуляр на Участника трябва да съдържа цялата валидна информация: името/наименованието  на  Участника, адреса, телефонен номер, е-мейл адреса и номерата на съответните фактури.
– промоционалният талон и залепените стикери следва да са със запазена цялост.

6.2  Няма да се вземат предвид и няма да считат за валидни  следните ситуации:
– покупки, извън периода на кампанията, на продукти, които не участват в кампанията или от лица, които не са оторизирани дистрибутори на Philips;
– всеки опит на Участниците за измама от настоящия Правилник;
– всяко нарушение на настоящия Правилник.

Чл.7. Получаване на подаръците
7.1  Правото на подарък не може да се прехвърля, както и не съществува възможността да се иска равностойността в пари на подаръка.
7.2 В случай, в който Участникът е избрал като подарък изделие, което не е на разположение (спряно от продажба, липса на наличности и др.) същото се заменя автоматично от организатора с изделие с подобни характеристики.  ОМ СОФИЯ ООД не носи отговорност, в случай че подарък не е наличен или не е на разположение поради причини, които са извън контрола му.
7.3 Подаръците се предоставят на посочения в регистрационната форма адрес в срок до 31 януари 2016г.

Чл.8. Правилник на кампанията
8.1. Официалният правилник на тази кампания ще се предоставя от оторизираните дистрибутори на участниците.
8.2. Чрез участието в кампанията Участниците са съгласни да се съобразяват с разпоредбите на този Правилник и да ги спазват.

Чл. 9. Разни
9.1. Чрез изпращането на регистрационния формуляр, участниците изразяват съгласие с разпоредбите на настоящия Правилник. Организаторът не поема отговорност за попълнените в формуляра данни, създадени на основата на невалидна информация: името и адреса на компанията не съществува и др.
9.2 Организаторът си запазва правото да проверява истинността на предоставената от Участника информация, да обяви за невалидно участието на тези, които са дали фалшива или погрешна  информация  и да поиска от  съответните инстанции наказателно следствие на последните.

Philips открива сезона на светлите идеи!

Philips открива сезона на светлите идеи!

Philips открива сезона на светлите идеи!

 


Срок на кампанията- 15 май- 31 юли 2015г. (приключена!)

Условия за участие

Регистрационен талон

broshure Philips light broshure Philips light

Правилник на кампанията

Регламент (Правилник) на кaмпания “ Philips открива сезона на светлите идеи”
Чл.1. Организатор и организационни подробности
1.1.Организаторът на кампанията „Philips открива сезона на светлите идеи“ е компания Филипс България ЕООД, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 бх.Б.
1.2. Настоящата кампания се провежда със съдействието на рекламна агенция „ОМ СОФИЯ“ ООД, ЕИК 131062990, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Доспат“ №60-62, и официалните оторизирани дистрибутори на Philips за Република България.
Правилникът за провеждане на кампанията, както и промоционалните талони и стикери, се предоставят на всички участници, заявили желание за участие в кампанията, от оторизираните дистрибутори на Philips за Република България.
Организаторът си запазва правото да променя настоящия Правилник. Правилата влизат в сила от деня на извършване на промените. В случай че участник не е съгласен с измененията в Правилника, следва да преустанови участието си в кампанията.
Philips уведомява надлежно и навременно всички оторизирани дистрибутори при промяна на настоящия Правилник.

Чл.2. Участници
2.1 Тази кампания е насочена към всяко юридическо лице, което е закупило участващ продукт в камапнията, обозначен в настоящия Правилник, събрало е необходимите брой стикери в промоционалния си талон и е предоставило валидно попълнен с актуални данни регистрационен формуляр на ОМ СОФИЯ ООД.
Промоционалните талони, настоящият Правилник и регистрационният формуляр се предоставят от оторизираните дистрибутори на Philips при извършване на покупка на обозначените продукти на стойност от 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС. Оторизираните дистрибутори са оправомощени да предоставят промоционални талони, правилник и регистрационен формуляр и на юридически лица по техен избор.
2.2 Попълването на регистрационен формуляр с актуални, верни и валидни данни, и предоставянето му на ОМ СОФИЯ ООД представлява съгласие на участващите фирми с разпоредбите на настоящия Правилник и съгласие за участие в кампаниятa.
Чл.3. Условия за участие
3.1. В кампанията могат да участват всички юридически лица, закупили обозначени продукти от оторизирани дистрибутори на Philips, на съответна стойност и които изпълняват долупосочените условия:
a) предоставят промоционален талон със запазена цялост, залепен със съответния брой стикери на ОМ СОФИЯ ООД;
б) попълнят напълно регистрационен формуляр валидни и актуални данни и предоставят на ОМ СОФИЯ ООД;
в) предоставят копие от фактурите, установяващи съответната покупка на обозначени продукти и тяхната стойност;
г) предоставят всички документи от точки а, б и в на ОМ СОФИЯ ООД на адрес: град София, ул. „Доспат“ №60-62 не по-късно от 15.08.2015 г., вкл. За валидно получени се считат само тези документи, които са достигнали до и получени от ОМ СОФИЯ ООД до посочената дата. В случай че участник изпраща документите с пощенска или куриерска услуга, участникът следва да се погрижи изпратените документи да пристигнат не по-късно от 15.08.2015 г., 17:00 часа на посочения адрес на ОМ СОФИЯ ООД.
3.2. Стикери се предоставят от оторизираните дистрибутори само за закупуване на обозначените продукти на определена стойност в периода от 15.05.2015 г. до 31.07.2015 г.
Чл.4. Участващи изделия
Изделията, участващи в тази кампания са светодиодни лампи (LED lamps & LED tubes) и избрани светодиодни осветителни тела Philips PLS Trade (LED) – Coreline PENTURA Mini; Coreline WALL-MOUNTED WLI2IV LED; Zadora LED; QVF LED.
Чл.5. Срок и механизъм на кампанията
5.1. Кампанията се провежда през периода от 15 май 2015 г. от 00:00 часа до 31 юли 2015 г., до 23:59:59 часа.
Кампанията се отнася за всички закупени обозначени продукти на посочената стойност от оторизиран дистрибутор на Philips на място или онлайн.
5.2. За всяка извършена покупка на участващи в кампанията продукти в посочения период на стойност от 250 (двеста и петдесест) лева без ДДС оторизираният дистрибутор предоставя 1 (един) брой стикер.

5.3. Събраните стикери следва да се залепят на предоставения Промоционален талон. Максималният брой стикери, които могат да се залепят на един брой промоционален талон, са 30 (тридесет).
5.4. Philips предоставя материални подаръци според броя събрани стикери в кампанията, както следва:
– Срещу 3 стикера – подарък Сешоар Essential Care Travel BHD006/00
– Срещу 5 стикера – подарък Блендер HR2100/00
– Срещу 10 стикера – подарък Цифрова фото рамка SPF1208/10
– Срещу 15 стикера – подарък Ютия GC4870/02
– Срещу 20 стикера – подарък Самобръсначка Senso touch RQ1145/16
– Срещу 25 стикера – подарък Музикална система Mini Hi-Fi FX15/12
– Срещу 30 стикера – подарък Сокоизстисквачка HR1871/70
Всеки участник може да използва един стикер за получаването на само за една награда. Всеки участник може да получи само по един брой от посочените награди срещу предоставяне на определения брой стикери и придружаващите ги документи.
Участниците са оправомощени да избират която и да е от наградите на кампанията, при условие че имат събрани необходимия брой стикери.
5.5 Не е разрешено превръщането на събраните стикери в пари, така че никой от участниците не може да иска стойността на наградите, които му се полагат в пари, приравнени към броя на стикерите, събрани по време на кампанията.
Чл.6. Условия за валидиране – механизъм:
6.1 За да може всеки участник да получи наградата/наградите, които той е избрал, трябва да са изпълнени едновременно следните условия:
– регистрационният формуляр на Участника трябва да съдържа цялата валидна информация: името/наименованието на Участника, адреса, телефонен номер, е-мейл адреса и номерата на съответните фактури.
– промоционалният талон и залепените стикери следва да са със запазена цялост.
6.2 Няма да се вземат предвид и няма да считат за валидни следните ситуации:
– покупки, извън периода на кампанията, на продукти, които не участват в кампанията или от лица, които не са оторизирани дистрибутори на Philips;
– всеки опит на Участниците за измама от настоящия Правилник;
– всяко нарушение на настоящия Правилник.
Чл.7. Получаване на подаръците
7.1 Правото на подарък не може да се прехвърля, както и не съществува възможността да се иска равностойността в пари на подаръка.
7.2 В случай, в който Участникът е избрал като подарък изделие, което не е на разположение ( спряно от продажба, липса на наличности и др.) същото се заменя автоматично от организатора с изделие с подобни характеристики. ОМ СОФИЯ ООД не носи отговорност, в случай че подарък не е наличен или не е на разположение поради причини, които са извън контрола му.
7.3 Подаръците се предоставят на посочения в регистрационната форма адрес в срок до 30 септември 2015г.
Чл.8 Правилник на кампанията
8.1 Официалният правилник на тази кампания ще се предоставя от оторизираните дистрибутори на участниците.
8.2 Чрез участието в кампанията Участниците са съгласни да се съобразяват с разпоредбите на този Правилник и да ги спазват.
Чл. 9 Разни
9.1 Чрез изпращането на регистрационния формуляр, участниците изразяват съгласие с разпоредбите на настоящия Правилник. Организаторът не поема отговорност за попълнените в формуляра данни, създадени на основата на невалидна информация: името и адреса на компанията не съществува и др.
9.2 Организаторът си запазва правото да проверява истинността на предоставената от Участника информация, да обяви за невалидно участието на тези, които са дали фалшива или погрешна информация и да поиска от съответните инстанции наказателно следствие на последните.